1. BIDV
– Chủ tài khoản: Hoàng Phương Nam
– Số tài khoản: 50510000366844
– Chi nhánh: Bỉm Sơn – Thanh Hóa

huong dan thanh toan